SREBRNA SZKOŁA

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 

Nabór elektroniczny

 

PREZENTACJA: Informacje o II LO [TUTAJ]

 

Przy rekrutacji uczeń zostaje przydzielony do 2 grup językowych międzyklasowych: 

- grupa języka pierwszego, który uczeń zdawał na egzaminie w klasie ósmej:

  angielskiego na poziomie zaawansowanym, średniozaawansowanym lub niezaawansowanym lub języka niemieckiego 

- grupa kontynuacji języka drugiego: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub angielskiego niezaawansowanego,  którego uczeń uczył się w szkole podstawowej lub chce rozpocząć naukę w liceum

1. Uczeń wybiera jeden z 4 głównych profili:

- matematyczny 

- biologiczny 

- polonistyczny

- geograficzny

Nauka tych przedmiotów będzie się odbywać od pierwszej klasy w rozszerzeniu (2 godz. tygodniowo przez 4 lata). Na podstawie wybranego profilu uczeń będzie przypisany do klasy.

2. Poza profilem głównym uczeń wybiera indywidualnie przedmiot do rozszerzenia spośród proponowanych: fizyka, geografia, chemia, biologia, historia, wos), na który będzie uczęszczać 2 godz. w tygodniu przez 4 lata w grupach międzyoddziałowych, tworząc swój własny profil rozszerzony np.: 

 • ·    MATEMATYKA + Fizyka   
  MATEMATYKA + Biologia   
  MATEMATYKA + Geografia

  ·    BIOLOGIA + Chemia
  BIOLOGIA + Fizyka

  ·    JĘZYK POLSKI + Biologia
  JĘZYK POLSKI + Historia
  JĘZYK POLSKI + Historia + Wos *
  JĘZYK POLSKI + Wos

  ·    GEOGRAFIA + Biologia
  GEOGRAFIA + Matematyka
  GEOGRAFIA + Wos

Biologia na profilu głównym wyklucza dołączenie biologii jako przedmiotu drugiego.  

* w wypadku fakultetu JĘZYK POLSKI + Historia + Wos, trzeba podać oba przedmioty rozszerzone, tj. historię i wos.

3. Od klasy drugiej uczeń uzupełnia własny profil o trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym, spośród PRZEDMIOTÓW:  (J. angielski, J. niemiecki, Informatyka, Matematyka) tworząc własny fakultet, pod warunkiem utworzenia się miedzyoddziałowej grupy chętnych na ten przedmiot rozszerzony np. 

 • JĘZYK POLSKI + Historia + Język angielski, JĘZYK  POLSKI + Historia + Język niemiecki, JĘZYK  POLSKI + Historia + Informatyka, JĘZYK POLSKI + Historia + Wos * 
 • JĘZYK POLSKI + Biologia + Język angielski, JĘZYK  POLSKI + Biologia + Informatyka, JĘZYK POLSKI + Biologia + Matematyka
 • MATEMATYKA + Biologia + Informatyka

Matematyka na profilu głównym wyklucza dołączenie matematyki jako przedmiotu trzeciego.

Trzeci przedmiot nauczany będzie w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej (w sumie 6 godzin, podzielonych na 3 lata)

* w wypadku fakultetu (pol + his + wos), nie dodaje się trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Po opublikowaniu zasad rekrutacji przez Kuratorium Oświaty, opublikowany zostanie nowy regulamin. 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 2022/2023 DLA ABSOLWENTÓW 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W SANOKU

§ 1. Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)Dz.U.2017.60
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586
 • Zarządzenie PKO nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2. Postanowienia ogólne

O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 wniosek o przyjęcie można składać do 3 szkół (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).

§ 3. Dokumenty

Wymagane:

a)      Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

b)      W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:

                                        i.     oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

                                      ii.     Karta zdrowia.

                                     iii.     2 fotografie.

Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):

a)      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,

b)      zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:

                                i.     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

                              ii.     orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

§ 4. Zasady ogólne rekrutacji

1.     Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu.

2.     Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

3.     Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

a.      przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.

b.      przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.

4.     Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

5.     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a.      wyniki egzaminu ósmoklasisty;

b.     wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

c.      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

d.      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

                                                    i.     uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

                                                   ii.     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

6.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)      wielodzietność rodziny kandydata;

b)      niepełnosprawność kandydata;

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§ 5. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do 4-letniego liceum dla absolwentów
8-klasowej szkoły podstawowej:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów*

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

 

* za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty punktowane:

 • profil matematyczny
  • język polski, 
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: biologia, geografia fizyka
 • profil polonistyczny
  • język polski, 
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: historia, biologia
 • profil geograficzny
  • język polski, 
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: biologia, geografia, fizyka
 • profil biologiczny
  • język polski, 
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: biologia, fizyka, chemia

Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:

a)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

                                    i.     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

                                  ii.     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

                                 iii.     tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

                                    i.     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

                                  ii.     tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

                                 iii.     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

                                    i.     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

                                  ii.     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –7 punktów,

                                 iii.     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –5 punktów,

                                 iv.     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

                                  v.     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

                                 vi.     tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

                                    i.     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

                                  ii.     dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

                                 iii.     dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

e)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

                                i.     tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

                              ii.     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

f)       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

                            i.     międzynarodowym – 4 punkty,

                          ii.     krajowym – 3 punkty,

                         iii.     wojewódzkim – 2 punkty,

                         iv.     powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.