SREBRNA SZKOŁA

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku, zwany dalej organizatorem. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych powiatu sanockiego. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych : 

a. Klasy siódme ósme szkół podstawowych 

b. Szkoły ponadgimnazjalne 

 

3. Temat fotografii jest dowolny, związany z magią chwili, która zostaje uwieczniona. 

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 15 stycznia 2021 do 15 marca 2021r. 

2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych. 

4. Każdy uczestnik zgłasza 3 prace

5. Format prac: 

a. odbitki kolorowe lub czarnobiałe, rozmiar 10 x 15 cm, 

b. oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG przesłane jako załącznik na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rozdzielczość minimalna 800x600px maksymalna 1024x768px; maksymalna wielkość pliku 2MB). 

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: 

a. imię i nazwisko autora oraz klasę, nazwę szkoły,

b. tytuł pracy

7. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio w bibliotece szkolnej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt: 134653936 

8. Termin składania prac upływa 15 marca 2021 roku. 

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz na stronie internetowej organizatora. 

10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją II Liceum Ogólnokształcącego z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Przewidziane są nagrody rzeczowe. 

4. Nagrodą główną jest również umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły . 

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy wypełniają zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Regulamin jest do dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej organizatora. 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI Konkursu fotograficznego „Pod urokiem chwili…”zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa szkoły na stronie internetowej organizatora, na fb oraz w publikacjach pokonkursowych. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych IV Konkursu fotograficznego „Pod urokiem chwili…” jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. 

 

.........................… ............................, (podpis uczestnika) (podpis rodzica/prawnego opiekuna dotyczy uczestników do 18 roku życia) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Równocześnie oświadczam, iż jestem autorem nadesłanych wierszy i że nie były one nigdy publikowane, ani zgłaszane bądź nagradzane na innych konkursach. 

 

.........................… ............................ (podpis uczestnika)  (podpis rodzica/prawnego opiekuna, dotyczy uczestników do 18 roku życia) 

 

Dane kontaktowe: telefon oraz email ………………………………………………………………………..